MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Planujesz rozpocząć budowę domu? Pierwszym krokiem jest wykonanie mapy do celów projektowych, której potrzebujesz do uzyskania pozwolenia na budowę. Zaufaj nam, specjalistom w tej dziedzinie, aby szybko i sprawnie przygotować odpowiedni dokument. Nasza mapa zawiera aktualne dane dotyczące gruntów, budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także obrazuje usytuowanie zieleni oraz rozgranicza poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu. Przygotowanie mapy odbywa się w odpowiedniej skali i jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji marzeń o budowie własnego domu. Wystarczy, że podasz nam dane dotyczące lokalizacji, takie jak adres działki, numer działki i nazwa obrębu ewidencyjnego, a my zajmiemy się resztą. Działamy kompleksowo, a wszystkie mapy opracowujemy cyfrowo. Po ustaleniu roboczego zakresu opracowania, zgłaszamy pracę geodezyjną w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, wykonujemy pomiary w terenie i kontrolujemy aktualność treści mapy zasadniczej, a następnie wykonujemy prace kameralne w biurze. Ostatecznie składamy gotowy operat w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w celu weryfikacji i przekazujemy Ci uwierzytelnioną mapę do celów projektowych, wraz z plikami numerycznymi DWG, DXF lub innymi, według Twojego życzenia.

 

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZAInwentaryzacja powykonawcza to ostatni etap inwestycji, podczas którego geodeta dokonuje pomiarów wykonanych rzeczy, takich jak na przykład budynki mieszkalne wraz z przyłączami, drogi wraz z infrastrukturą oraz sieci uzbrojenia terenu (np. wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie energetyczne, ciepłociągi i światłowody). Mapa poinwentaryzacyjna jest niezbędna do przeprowadzenia końcowego odbioru Twojego przedsięwzięcia.

 

WYTYCZENIE BUDYNKUNajpierw opracowujemy projekt budowlany, który będzie podstawą do wytyczenia obiektu. Kontrolujemy punkty graniczne, w odniesieniu do których wytyczamy obiekt, a w przypadku braku znaków granicznych na gruncie wykonujemy ich wznowienie i utrwalenie poprzez odpowiednie czynności. Wytyczamy osie ław fundamentowych oraz zewnętrzny ich obrys, uzgadniając to wcześniej z kierownikiem budowy. Wyznaczamy projektowany poziom posadowienia budynku zgodnie z projektem. Następnie przenosimy wcześniej wyznaczone punkty na ławice, tak aby w momencie prowadzenia prac ziemnych łatwo było odtworzyć te punkty, rozciągając sznurek i wskazując miejsca ich przecięcia. Na koniec dokonujemy wpisu o wytyczeniu budynku w dzienniku budowy.

 

WYTYCZENIE SIECI UZBROJENIA TERENUW biurze przygotowujemy punkty do wyznaczenia na podstawie otrzymanych od projektanta plików numerycznych lub map papierowych. Następnie wyznaczamy te punkty w terenie. Na prośbę klienta wytyczamy wszelkie kolizje, czyli punkty, w których nasza linia kablowa lub rurowa przecina się z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, takimi jak gazociągi, linie energetyczne, kanalizacja czy wodociągi. Po wykonaniu prac ziemnych i ułożeniu elementów sieci uzbrojenia terenu dokonujemy pomiaru inwentaryzacyjnego. Nasza firma specjalizuje się w wytyczaniu tras linii kablowych dla energetyki i telekomunikacji.

 

 

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI Na początku naszych prac przeprowadzamy wstępny projekt podziału, korzystając z aktualnej kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, dostarczonej przez klienta. Aby dokonać podziału, potrzebujemy wszystkich dokumentów własnościowych, a szczególnie ważną rolę odgrywa Księga Wieczysta, której posiadanie lub brak może wpłynąć na długość całego procesu.

Jeśli chodzi o podział terenu rolnego lub leśnego, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z gminy o przeznaczeniu gruntu. W przypadku podziału na działki o powierzchni mniejszej niż 3000 m2, musimy uzyskać postanowienie o możliwości podziału.

Operat podziałowy, po weryfikacji i wprowadzeniu zmian, składamy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. W przypadku podziału terenu geodeta stabilizuje nowe punkty graniczne słupkami betonowymi wraz z podcentrem. Jednak nie jest jego obowiązkiem wskazywanie pozostałych punktów granicznych, a jeśli klient życzy sobie takiej usługi, jest ona dodatkowo płatna.

Po dokładnej kontroli operatu i uwierzytelnieniu dokumentów przekazujemy go na wniosek właściciela, który wnosi o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.

 

 

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCHPrzed rozpoczęciem prac składamy zgłoszenie pracy geodezyjnej. Następnie przeprowadzamy analizę archiwalnych dokumentów związanych z danym gruntem. Kontrolujemy osnowę pomiarową w terenie oraz wyznaczamy tymczasowe punkty pomiarowe, np. paliki drewniane. Listownie informujemy sąsiadów o przeprowadzeniu czynności oraz prosimy ich o wskazanie znaków granicznych. Podczas spotkania sporządzamy protokół i informujemy zebranych o ich prawach. Jeśli uzyskamy zgodę wszystkich stron, dokonujemy stabilizacji punktów granicznych, używając słupków betonowych z podcentrami. W końcu, składamy operat do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem weryfikacji.

 

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCHOpracowanie projektu budowlanego do wytyczenia polega na stworzeniu planu działania dla geodetów, który uwzględnia m.in. osnowę realizacyjną, czyli punkty odniesienia do wyznaczenia obiektu, a także wyznaczenie osi ław fundamentowych i przeniesienie projektowanych poziomów na ławice. Podczas wykonywania prac kontrolujemy również wykonane elementy budowli. Ważnym aspektem jest szybki czas realizacji zlecenia, a po zakończeniu prac dokonujemy inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

 

 

INNE  • ustalanie powierzchni upraw
  • pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych i maszyn
  • pomiary objętości mas ziemnych
  • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli
  • pomiary geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
  • pomiary sytuacyjno - wysokościowe terenu
  • osnowy szczegółowe, fotogrametryczne i realizacyjne (projektowanie, stabilizacja, pomiar, modernizacja wraz z opracowaniem wyników - Operat Techniczny)
  • pomiary statyczne GPS (pomiar i wyrównanie ścisłe sieci wraz z analizami dokładnościowymi, sieci zintegrowane)
  • pomiary RTK GPS
  • ewidencja gruntów i budynków (zakładanie, modernizacja)


Jesteśmy również otwarci na realizację nietypowych prac wymagających indywidualnych rozwiązań nie tylko w dziedzinie geodezji, ale również w naukach pokrewnych lub dziedzinach wykorzystujących pomiary geodezyjne, satelitarne, badawcze i naukowe.